தூய்மையே சேவை இருவார இயக்கம் தொடக்கம்

   Monday, September 26, 2022
  • 2022 செப்டம்பர் 15 அன்று தொடங்கி அக்டோபர் 2 வரை,  ஊரக இந்தியாவில் முழுமையான துப்புரவை நோக்கிய முயற்சிகளை  விரைவுப்படுத்துவதற்காக தூய்மையே சேவை (Swachhta Hi Sewa-SHS)  என்ற இருவார இயக்கத்தை ஜல்சக்தி அமைச்சகத்தின் குடிநீர் மற்றும் துப்புரவுத்துறை தொடங்கியுள்ளது.  அன்று நிறைவடையும்.

No comments

Post a Comment