சர்வதேச சைகை மொழிகள் நாள் - செப்டம்பர் 23

   Wednesday, September 21, 2022

International Day of Sign Languages 23 September

  • சர்வதேச சைகை மொழிகள் நாள், ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 23 அன்று கொண்டாடப் படுகிறது.
  • 2018 செப்டம்பர் 24 முதல் 30 வரை, சர்வதேச  காது கேளாதோர் வாரம் கடைபிடிக்கப் படுகிறது. இதன் ஓருபகுதியாக முதலாவது சர்வதேச சைகை மொழிகள் நாள் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

No comments

Post a Comment