சர்வதேச அமைதி நாள் - செப்டம்பர் 21

   Monday, September 19, 2022
  • ஐக்கிய நாடுகள் சபையால் ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 21 அன்று சர்வதேச அமைதி நாள் (International Day of Peace ) அனுசரிக்கப்படுகிறது.
  • 2022 சர்வதேச அமைதி நாள் மையக்கருத்து: இனவெறிக்கு முடிவு கட்டுங்கள். அமைதியை உருவாக்குங்கள்.
International Day of Peace 2022


No comments

Post a Comment