உலக நோயாளி பாதுகாப்பு தினம் - செப்டம்பர் 17

   Monday, September 26, 2022
  • நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு குறித்த உலகளாவிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டு ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 17 அன்று உலக நோயாளி பாதுகாப்பு தினம் (World Patient Safety Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது, இது ள்ளது மற்றும் நோயாளியின் தீங்கைக் குறைக்க அனைத்து நாடுகளும் சர்வதேச பங்காளிகளும் ஒற்றுமை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைக்கு அழைப்பு விடுக்கின்றனர்.

  • 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான உலக நோயாளி பாதுகாப்பு தினமையக்கருத்து "மருந்து பாதுகாப்பு" (Medication Safety)

  • என்பதாகும்.

No comments

Post a Comment