சர்வதேச ஜனநாயக தினம் - செப்டம்பர் 15

   Monday, September 26, 2022

  • ஆண்டுதோறும் செப்டம்பர் 15 அன்று சர்வதேச ஜனநாயக தினம் (International Day of Democracy) அனுசரிக்கப்படுகிறது.
  • உலகில் ஜனநாயகத்தின் விழுமியங்களை நிலைநிறுத்தவும் கௌரவிக்கவும் இந்த நாள் கொண்டாடப்படுகிறது.
  • ஜனநாயகம் என்பது அரசாங்கத்தின் ஒரு வடிவமாகும், இதில் அரசாங்கங்கள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.


 

No comments

Post a Comment