தமிழ்நாடு "தொழில்துறையின் பெயர் மாற்றம்" செய்யப்படுகிறது

   Tuesday, April 19, 2022

தமிழ்நாடு தொழில்துறையின் பெயரை "தொழில் முதலீட்டு ஊக்கவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை" என மாற்றம் செய்யப்படவுள்ளது.

மாநில அளவில் முதலீட்டு ஊக்கவிப்பு மற்றும் எளிதாக்கல் ஆணையரகம் உருவாக்கப்படுகிறது.

No comments

Post a Comment